logo

Netmaking

22 71 95 97

Maria Tengs

Hvorfor vi organiserer oss i dedikerte kundeteam

Hva er fordelene ved å definere klare ansvarsområder?

Alle våre kunder har et dedikert kundeteam å forholde seg til, og for potensielle kunder foreslår vi ofte konkrete nettmakere allerede på tilbudsstadiet.

Vi organiserer oss slik fordi vi ønsker å:

 • Bygge en varig relasjon mellom kunden og de som arbeider på løsningene
 • Sikre adekvat spisskompetanse for kundens løsninger
 • Unngå ansvarspulverisering ved klar rollefordeling
 • Sikre tilgjengelighet ved å allokere opp riktige ressurser
 • Redusere sårbarhet ved fravær

Slik fungerer rollene i teamet

Kundeteamet består av rollene kundeansvarlig, ledende utvikler, utvikler og rådgiver.

Vi avgjør hvem som skal delta i et kundeteam basert på erfaring, motivasjon og tilgjengelighet. Størrelsen på teamet ses opp mot kundens behov.

Kundeansvarlig

Kundeansvarlig kan ses på som en løpende prosjektleder for kunden, og skal ha et helhetlig blikk på og ansvar for kundeforholdet.

Kundeansvarlig skal:

 • Identifisere og sikre leveranser som tilfører kunden verdi
 • Følge opp kritiske problemer
 • Dyrke et godt samarbeidsklima mellom oss og kunden
 • Tilrettelegge for og delta på oppfølgingsmøter
 • Vurdere behovet for og utforme tilbud på prosjekter og forvaltning
 • Identifisere, rapportere og behandle avvik fra ønsket tilstand
 • Sikre at kundeteamets størrelse og kompetanse ivaretar kundens ønsker og behov
 • Sikre at sluttbrukerdokumentasjon holdes oppdatert og komplett
 • Sikre reservasjon av tilstrekkelig kapasitet til å ivareta kundens behov 

Ledende utvikler

Ledende utvikler har det tekniske ansvaret for kundens løsninger.

Ledende utvikler skal:

 • Løse konkrete oppgaver
 • Estimere enkeltoppgaver og prosjekter
 • Bistå med teknologivalg
 • Bistå ved tekniske utfordringer og kvalitetssikre andres arbeid
 • Bistå kundeansvarlig ved behovskartlegging og tilbudsutforming
 • Bistå kundeansvarlig i oppfølgingsmøter
 • Begrense antall påbegynte oppgaver (WIP)
 • Fokusere på teamets faglige forbedringspotensiale
 • Sikre at teknisk dokumentasjon holdes oppdatert og komplett
 • Ivareta kundens forventning til sikkerhet og personvern
 • Identifisere, rapportere og behandle avvik fra faglig ønsket tilstand

Utvikler

Utvikleren sitter på mange måter tettest på kunden i det daglige.

Utviklerne skal:

 • Løse konkrete oppgaver
 • Kvalitetssikre andres arbeid
 • Bistå i oppfølgingsmøter ved behov
 • Identifisere og rapportere avvik fra ønsket tilstand

Rådgiver

Noen kundeteam har en eller flere rådgivere som besitter spesiell kunnskap for å bistå kundeansvarlig eller ledende utvikler ved behov.

Eksempelvis er daglig leder Eirik rådgiver for flere av våre lengstlevende kunder.

Utbytte for alle parter

Vi i Netmaking erfarer at både kunder og ansatte er godt fornøyde med kundeteampraksisen.

Kundene får en stabil gruppe kontaktpersoner med ekspertkunnskap på løsningene, mens de ansatte får mulighet til å spesialisere seg på enkelte kunder og domener heller enn å smøres tynt utover hele kundemassen.

---

Er du oppdragsgiver? Les gjerne vårt innspill til intern rollefordeling ved bestilling av et webprosjekt.

Maria Tengs

Maria Tengs

Maria har tidligere jobbet i Netmaking som prosjektleder. Med bakgrunn fra både innholdsproduksjon og prosjektledelse i filmbransjen har Maria en unik kundeforståelse som er sårt etterlengtet i en ellers nerdete bransje. Når Maria ikke rydder opp i ting liker hun film generelt, og Jack Nicholson spesielt.